Woo formulier

Voordat u een verzoek indient:

  • Uw verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in documenten.
    Met documenten wordt bedoeld: een door de Rijksrecherche opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van de Rijksrechrche. Denk hierbij aan papieren documenten als brieven, rapporten, memo’s, beleidsdocumenten, alsook aan digitale stukken zoals bijvoorbeeld e-mailberichten, Whatsapp-berichten.
  • Bekijk of de gevraagde informatie al eerder bekend is gemaakt.

Formulier indienen Woo-verzoek Rijksrecherche

(Onderwerp van het verzoek en/of het specifieke document zo nauwkeurig mogelijk omschrijven)

(Graag zo nauwkeurig mogelijk weergeven)

(Maximaal 5 mb)

(Maximaal 5 mb)

Wanneer uw verzoek ziet op informatie die uzelf betreft, kunnen wij u op een later moment vragen om (een kopie van) uw legitimatiebewijs toe te voegen om uw identiteit vast te stellen indien dit niet mogelijk is op basis van de bij het OM aanwezige gegevens.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksrecherche gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens komen binnen bij de Woo contactpersoon van de Rijksrecherche. Uw gegevens worden niet met instanties buiten het OM gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra uw verzoek is afgehandeld, worden uw gegevens uit de systemen van Rijksrecherche verwijderd en vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *