Wet open overheid (per 1 mei 2022)

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking en vervangt vanaf dat moment de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

De Woo wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 mei 2022. Algemene informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De Woo regelt actieve en passieve openbaarmaking van informatie door de overheid. Beide categorieën worden hieronder toegelicht.

Openbaarmaking van informatie zonder verzoek (actieve openbaarmaking)

Een belangrijk onderdeel van de Woo betreft de verplichting tot actieve openbaarmaking van informatie. Dit betekent dat de Rijksrecherche uit eigen beweging (zonder verzoek) informatie openbaar maakt. Meer informatie over de actieve openbaarmaking volgt, zodra de wetgever hierover een nader besluit heeft genomen. Wij houden u hiervan op de hoogte via om.nl.

Openbaarmaking van informatie op verzoek (passieve openbaarmaking)

Naast de actieve openbaarmaking, kan een ieder de Rijksrecherche verzoeken om openbaarmaking van publieke informatie. Hierbij moet duidelijk worden vermeld op welke documenten dan wel aangelegenheid het verzoek betrekking