Preventie en advies

Het tegengaan van ambtelijke corruptie begint bij preventie.
Door jarenlange ervaring met het onderzoeken van strafbare gedragingen binnen de overheid heeft de Rijksrecherche veel kennis in huis over de verschijningsvormen en signalen van dergelijke gedragingen.

De Rijksrecherche kan u als ambtenaar of politiek ambtsdrager helpen bij het duiden van signalen die kunnen wijzen op strafbare gedragingen zoals omkoping, schending van geheimhouding, fraude of witwassen.

Met het delen van haar inzichten en het geven van adviezen draagt de Rijksrecherche bij aan een sterke en weerbare overheid.

Steun en adviespunt Rijksrecherche

Als bestuurder, volksvertegenwoordiger, integriteitsfunctionaris, gemeentesecretaris of medewerker kunt u tegen situaties aanlopen die mogelijk strafbaar zijn. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren of politiek ambtsdragers schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid.

Juist in die eerste fase van verkenning is het vaak niet duidelijk of er een strafbaar component in zit / of er strafbare handelingen zijn gepleegd. Hiervoor kunt u als ambtenaar of politiek ambtsdrager terecht bij het steunpunt ambtsmisdrijven van de Rijksrecherche. Om te helpen bij de duiding van wat er speelt. Om risico’s te onderkennen en waar nodig escalatie te voorkomen. Aan de hand van uw verhaal kan de Rijksrecherche via het steunpunt als sparringspartner adviseren over een mogelijke vervolgstap.

Na uw melding wordt er contact met u opgenomen om de casuïstiek in vertrouwen te bespreken. Hierbij blijft de regie in uw handen, u bepaalt de vervolgstappen voor uw casuïstiek.

Het steunpunt is te bereiken via advies@rijksrecherche.nl

Onderkennen van signalen

Ambtelijke corruptie komt voor in verschillende verschijningsvormen en begint meestal klein en onbestemd. Het manifesteert zich veelal in combinatie met andere overtredingen of integriteitsschendingen. Denk aan het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan een vriend of een oogje dichtknijpen bij een vergunningverlening. Maar ook valsheid in geschrifte of omkoping zijn voorbeelden van corrupt gedrag. Uit onze onderzoeken blijkt dat in veel gevallen vooraf al signalen waren die dit gedrag hadden kunnen onderkennen.

De signalenkaart

Op basis van haar ervaring heeft de Rijksrecherche een signalenkaart ontwikkeld waarin mogelijke kenmerken van ambtelijke corruptie staan omschreven. De signalenkaart van de Rijksrecherche bestaat uit een set van kritische vragen die u kunnen helpen te bepalen op welke signalen u kan letten om ambtelijke corruptie te voorkomen.

Hier kunt u de signalenkaart downloaden.

Presentaties

Bent u zich bewust van de gevoelige informatie die zich binnen uw organisatie bevind? Ook uw overheidsorganisatie beschikt over informatie of producten die interessant kunnen zijn voor kwaadwillende derden. Denk hierbij aan informatie die voor criminelen interessant kunnen zijn zoals adressen, kentekens of bepaalde documenten zoals paspoorten. Maar ook informatie over aanbestedingen, bouwprojecten of subsidies kunnen voor partijen interessant zijn en die zijn in sommige gevallen bereid daar goed voor te betalen.

Hoe is uw organisatie ingericht om te voorkomen dat uw medewerkers of uw organisatie worden benaderd door kwaadwillenden? Heeft u logging op dergelijke informatiesystemen? Welke protocollen handhaaft u bij verstrekking van paspoorten? Hoe is de cultuur in uw organisatie om eventuele mistanden te bespreken?

De Rijksrecherche biedt presentaties aan waarin wij overheidsinstanties wijzen op deze risico’s maar waar wij ook handvatten aanbieden om uw organisatie weerbaar te maken tegen mogelijke beïnvloeding van uw medewerkers en organisatie door kwaadwillenden derden. Heeft u interesse in een presentatie dan kunt u contact met ons opnemen via advies@rijksrecherche.nl

Overzicht integriteitssteunpunten voor ambtenaren en bestuurders

De Rijksrecherche richt zich met dit programma met name op het voorkomen van strafbare feiten.  Maar een integriteitsschending is niet altijd een strafbaar feit. Binnen de overheid zijn verschillende integriteitssteunpunten actief waar u als ambtenaar of politiek ambtsdrager terecht kunt om uw integriteitskwestie te bespreken of te melden. De Rijksrecherche heeft een overzicht gemaakt van het soort steunpunt per doelgroep.

Het overzicht integriteitssteunpunten kunt u hier downloaden.