Privacy

Persoonsgegevens
De Rijksrecherche verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wet politiegegevens (Wpg). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Politiegegevens zijn persoonsgegeven die in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt.
 

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke bij de Rijksrecherche is het College van procureurs-generaal. De functionaris gegevensbescherming is binnen het Openbaar Ministerie  de intern toezichthoudende functionaris op het zorgvuldig naleven van vigerende regelgeving en beleid op privacygebied. (contactgegevens FG)

Doel verwerking persoonsgegevens
De Rijksrecherche verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. De Rijksrecherche heeft tot taak het doen van onderzoek in opdracht van het College van procureurs-generaal, naar feiten of gedragingen die mogelijk een strafbaar feit opleveren. Daarnaast is de algemene politietaak ook op de Rijksrecherche van toepassing, te weten het in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

De Rijksrecherche verwerkt alleen persoonsgegevens indien daar een gerechtvaardigd doel voor is. Dit zowel met betrekking tot informatie die u op deze website achterlaat, als alle andere processen van de Rijksrecherche waarin persoons-gerelateerde-informatie wordt verwerkt.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Rijksrecherche gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met externe partners zoals andere opsporingsinstantie en het Openbaar Ministerie. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u daar in principe van op de hoogte gesteld. Dit hoeft echter niet zo te zijn in het geval van een onderzoek naar strafbare feiten, of daar waar het logisch is dat de Rijksrecherche uw gegevens verwerkt (bijv. bij bezoekersregistratie). De Rijksrecherche gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een folder, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Gegevens kunnen echter ook worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Hierbij verwerkt de Rijksrecherche persoons-gerelateerde-informatie op basis van de Wet politiegegevens (Wpg).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld dan wel op grond van de Wet politiegegevens is vereist. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die voor het betreffende doel noodzakelijk zijn.

Beveiliging persoonsgegevens
De artikelen 4, 4a en 4b Wpg verplichten de verwerkingsverantwoordelijke om verschillende maatregelen te treffen ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens. Dit betreft technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met de richtlijn wordt verricht en de rechten van de betrokkenen worden beschermd.

Melden misstanden
In het formulier ‘Meld misstanden’ op Rijksrecherche.nl wordt standaard gevraagd naar uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wil de Rijksrecherche contact met u kunnen opnemen. Bijvoorbeeld om u een vraag te kunnen stellen en natuurlijk om antwoord te kunnen geven als u zelf een vraag hebt gesteld. Op de site worden ook de mogelijkheden gemeld om anoniem informatie te delen.

Cookies
Rijksrecherche.nl  gebruikt cookies voor webstatistieken.

Geen gebruik van trackingscookies
Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Deze website gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Rijksrecherche.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

Cookies voor webstatistieken
Rijksrecherche.nl  gebruikt cookies voor webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt Rijksrecherche.nl  geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Uw privacyrechten
U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals is omschreven in de artikelen 25 en 28 van de Wet Politiegegevens.
Dit houdt in dat als u wilt weten of en  welke persoonsgegevens de Rijksrecherche van u verwerkt, u hiertoe een schriftelijk inzageverzoek kunt doen.  Wanneer blijkt dat de Rijksrecherche uw gegevens verwerkt, kunt u een verzoek doen om die persoonsgegevens in te zien en om de volgende informatie te verkrijgen:

• de doelen en de rechtsgrond van de verwerking van uw gegevens;
• de betrokken categorieën van politiegegevens;
• de vraag of uw gegevens  de afgelopen aan anderen zijn verstrekt en zo ja, aan wie; ,
• de voorziene periode van opslag van uw gegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
• het recht te verzoeken om rectificatie, vernietiging of afscherming van uw gegevens;
• de herkomst, voor zover beschikbaar, van de verwerking van uw gegevens.

De Rijksrecherche behandelt uw verzoek binnen 6 weken.

Voorts  heeft u het recht om via een schriftelijke verzoek rectificatie van onjuiste gegevens te verkrijgen en het recht om onvolledige gegevens te laten aanvullen en vernietiging van uw gegevens te verkrijgen indien de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bovengenoemde rechten kunnen worden ingeperkt, onder meer ter voorkoming van nadelige gevolgen voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de bescherming van de rechten en vrijheden van derden. Als inzage of rectificatie wordt geweigerd heeft u de mogelijkheid een verzoek tot bemiddeling te doen bij de Autoriteit persoonsgegevens of bij deze instantie een klacht in te dienen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Rijksrecherche
T.a.v. de Informatiedesk
Postbus 16424           
2500 BK Den Haag

NB Bij een verzoek tot inzage van de eigen gegevens dient u wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen ter verificatie van uw identiteit.

Contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Tel: 0900 - 2001 201

Contactgegevens van het College van Procureurs Generaal:
Parket-Generaal ,
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
Tel: 088-6991100


Contact via FG van het Parket- Generaal