Organisatie

De Rijksrecherche houdt zich primair bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen (ambtenaren). De Rijksrecherche valt als enige OM onderdeel direct onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zo vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt. De Rijksrecherche bestaat uit ervaren rechercheurs die worden ondersteund door de stafafdeling en Bedrijfsvoering. Zij werken vanuit vier locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch.

Wat doet de Rijksrecherche?
De Rijksrecherche kan bij vermeend strafbaar gedrag binnen de overheid een onderzoek instellen. Dat gebeurt echter alleen in opdracht van de Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR) op verzoek van de hoofdofficier van justitie. De Rijksrecherche speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ambtelijke corruptie. Regelmatig adviseert zij naar aanleiding van onderzoeken beleidsmakers. Daarnaast onderzoekt de Rijksrecherche schietincidenten waarbij een politiefunctionaris een burger ernstig of dodelijk heeft verwond.

Onpartijdig
Door haar onpartijdige status kan de Rijksrecherche haar werk vertrouwelijk doen. De doelstelling van de Rijksrecherche is een belangrijke bijdrage leveren aan het waarborgen van de integriteit van de overheid. Uiteindelijk wil de Rijksrecherche zo het vertrouwen van de burger in de overheid hoog houden.

De Rijksrecherche volgt bij het uitoefenen van haar taken de volgende speerpunten:

  • Het verrichten van onpartijdig, zorgvuldig onderzoek
    De Rijksrecherche richt zich op het opsporen van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. In al haar onderzoeken zijn onpartijdigheid, distantie en zorgvuldigheid belangrijke criteria. Zij levert objectief en kwalitatief hoogstaand werk af.
  • Versterken van informatiepositie
    De Rijksrecherche sluit aan bij de informatiesystemen van onder andere de Nationale politie en bijzondere opsporingsdiensten. Waar mogelijk wordt informatie gedeeld met netwerkpartners.
  • Samenwerken
    De Rijksrecherche werkt sterk samen met haar netwerkpartners zoals politie, bijzondere opsporingsdiensten, NMa, belastingdienst, etc. Dat doet zij zowel op operationeel als beheersmatig niveau. Zo kan effectiever worden opgetreden.


Wanneer wordt de Rijksrecherche ingezet?
De Rijksrecherche verricht niet alle onderzoeken naar misdrijven gepleegd door (semi-) overheidsfunctionarissen. Hiervoor worden de volgende inzetcriteria gehanteerd:
1. Rijksrecherche-onderzoeken moeten zich richten op functionarissen in dienst van de (semi-)overheid;
2. het moet bij Rijksrecherche-onderzoeken gaan om een mogelijk gepleegd misdrijf dat, naar alle waarschijnlijkheid, de integriteit van de Nederlandse overheid ernstig kan aantasten;
3. inzet van de Rijksrecherche is aan de orde als het onderzoek niet alleen vraagt om onderzoek dat onpartijdig is, maar ook om onderzoek waarbij alle schijn van partijdigheid moet worden vermeden;
4. inzet van de Rijksrecherche is gewenst bij zaken die vragen om de bijzondere expertise van de dienst of bij zaken waarbij er sprake is van delicate verhoudingen.
Wanneer aan één of meerdere criteria wordt voldaan, wil dat niet automatisch zeggen dat de Rijksrecherche in actie komt. Per zaak beslist de Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR) of inzet noodzakelijk is. De CCR staat onder voorzitterschap van een Procureur-generaal van het Openbaar Ministerie.