Klankbord

Klankbord

In de dagelijkse praktijk wordt de Rijksrecherche vooral geassocieerd met onze twee kerntaken. Dat betreft onderzoek rond geweldtoepassing bij de uitvoering van politietaken; én onderzoek rond (ambts)misdrijven in het domein Openbaar Bestuur. De Rijksrecherche kan echter ook in een eerder stadium een rol  vervullen, namelijk als sparringpartner bij het duiden van een kwestie die mogelijk de integriteit van de overheid aantast en als adviseur ten aanzien van het vervolgtraject.

Voor wie
In onze rol als klankbord zijn wij sparringpartner voor bestuurders en functionarissen in het openbaar bestuur. Voor mensen die tegen situaties aanlopen die niet wenselijk en mogelijk strafbaar zijn, en een risico vormen voor de integriteit van de overheid. Zeker als het gaat om (sterke) vermoedens die hardnekkig gonzen in de wandelgangen, betreft dit potentieel gevoelige kwesties.

  • Wordt er informatie gelekt, zo ja, door wie?
  • Waar komen die geruchten over zelfverrijking vandaan, wat is er van waar?
  • Verloopt die aanstellingsprocedure wel volgens de regels?

Ze kunnen de basis vormen van een serieus probleem.

Als betrokken bestuurder of functionaris sta je dan voor de vraag:

  • Hoe moet ik deze situatie inschatten?
  • Zijn er maatregelen nodig, en wat is dan een passende interventie?
  • Betreft het misschien een (ambts)misdrijf waar verplicht aangifte van moet worden gedaan?
  • Kan ik voorkomen dat de kwestie publicitair escaleert, met alle schadelijke gevolgen van dien: juridisch, reputatie, het werkklimaat.

Daarbij speelt altijd mee, als fundamenteel belang, de integriteit van de overheid.

Gelijkwaardigheid en professionele discretie
Juist in die eerste fase kan de Rijksrecherche van dienst zijn als klankbord. Om te sparren over het aanvliegen van de kwestie. Om te helpen bij de duiding van wat er speelt. Om risico’s te onderkennen, waar nodig escalatie te voorkomen en in overleg een passend vervolgtraject uit te stippelen.

Vrijblijvend gesprek
Natuurlijk is elke situatie anders en vergt elke vraag een ander antwoord. Een vrijblijvend, maar inspirerend gesprek kan nuttig zijn, sparren met mensen die vanuit hun vakkennis en ervaring kunnen meedenken. Ook zo draagt de Rijksrecherche - samen met de bestuurder - bij aan de integriteit van de overheid.

Contact
Is er een concrete kwestie waarover u in een persoonlijk gesprek van gedachten zou willen wisselen? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via 088 - 699 2890.