Ambtelijke corruptie

Ambtelijke corruptie

Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het lekken van informatie, of omkoping. Dat kan zijn op kleine schaal, maar het is soms ook gerelateerd aan ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is een toenemend risico voor de rechtsstatelijkheid.

De Rijksrecherche onderzoekt overheidsoptreden dat kan duiden op corruptie of ander strafbaar gedrag. Er komt bijvoorbeeld overheidsinformatie op straat terecht die daar niet hoort. Er duiken berichten op over zelfverrijking door een bestuurder, politicus of een ambtenaar. Of er zijn signalen over te weinig afstand tussen uitvoering van publieke taken en persoonlijke belangen van overheidsfunctionarissen of van anderen. Vermoedens die kunnen leiden tot een verdenking en de wens de waarheid boven tafel te krijgen.

Discretie
Als opsporingdienst heeft de Rijksrecherche zware opsporingsmiddelen beschikbaar voor waarheidsvinding. Rijksrechercheurs weten door opleiding en ervaring hoe hier tot de waarheid door te dringen. Discreet waar mogelijk en doortastend waar nodig.

Objectief onderzoek naar de hele waarheid eist distantie. Bevoegdheden, kennis en kunde zijn niet genoeg, zeker niet bij ernstige incidenten en/of betrokkenheid van invloedrijke mensen. De Rijksrecherche legt daarom alleen verantwoording af aan de hoogste leiding van het Openbaar Ministerie. Onderzoeken worden geleid door een officier van justitie. De regie over het instellen en uitvoeren van onderzoek staat zo op afstand van politieke en bestuurlijke belangen en overwegingen.


Contact
Zoekt u informatie die u als persoon in dienst van of werkzaam voor de overheid kan helpen in te schatten of een door u waargenomen misstand en/of integriteitschending reden is voor aangifte van een (ambts)misdrijf? Bekijk dan onze advieswijzer of neem contact op met het Adviespunt voor ambtsmisdrijven, telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 699 2890.